Sekce

Komunikace, čištění, veřejné osvětlení


Zajišťuje služby v oblasti údržby místních komunikací, čištění měst a veřejného osvětlení.

Poskytuje:
- informace o nových metodách v oblasti letní a zimní údržby komunikací

Seznamuje:
-
členy spolku s technickými novinkami na úseku údržby komunikací, dopravního značení a čištění měst

Organizuje:
-
odborné semináře k problematice údržby měst s předváděním nové techniky pro údržbu komunikací

Poskytuje členům spolku informace o současném trendu vývoje, výroby a účelného použití svítidel a světelných zdrojů. Řeší problémy z oblasti návrhu, provozu a údržby osvětlovacích soustav. Spolupracuje na dlouhodobých plánech rozvoje a technickohospodářské evidenci veřejného osvětlení. Účastní se přebírání evropských norem z oboru veřejného osvětlení pro Českou republiku.

Nabízí pomoc při:
- zavádění progresivních osvětlovacích prostředků
- zpracování generelu rozvoje pasportu
- návrhu úsporných opatření

 
 

Odpadové hospodářství


       Poskytuje:
        - služby v oblasti odpadového hospodářství
        - poradenství v oblasti nakládání s odpady a jejich likvidaci

Organizuje:
- exkurze
- semináře k problematice odpadového hospodářství dle témat schválených představenstvem
- organizuje akce členů spolku (např. BOZP)
- pořádání tématických zájezdů k celé problematice likvidace odpadů

Nabízí pomoc při:
- zavádění třídění, kompostování, skládkování, spalování odpadů

Spolupracuje:
- při tvorbě zákonů v oblasti nakládání s odpady

Zastupuje:
- SVPS v organizaci SUCO
- SVPS v Radě pro odpadové hospodářství ministra ŽP
- SVPS při jednáních se zástupci Svazu měst a obcí ČR

Spravuje webové stránky Spolku veřejně prospěšných služeb.


Ekonomicko-právní poradenství


       V ekonomické oblasti poskytuje spolek komplexní služby potřebné k řízení organizací

       a firem.

Zajišťuje:
- odborné ekonomicko právní semináře pro ekonomy a statutární zástupce organizací a firem sdružených v SVPS
- pomoc při zakládání nových organizací a firem

Zpracovává:
-
jednotlivá témata dle plánu práce, schvalovaná na valných hromadách SVPS v oblasti ekonomickoprávní problematiky
- stanoviska k dotazům jednotlivých členů spolku v ekonomicko-právní problematice (daně, účetnictví, vydané zákony, atp.)
- podklady pro fakturaci výkonů, zadávání veřejných zakázek, mzdové agendy, atp.

Provádí:
-
projekty organizací při přechodu na jinou hospodářsko-právní formu hospodaření, tzn. rozpočtové a příspěvkové oraganizace transformované na akciové společnosti,    s.r.o.
- projekty vnitropodnikového řízení
- poradenské služby v oboru veřejně prospěšných služeb
Podrobná znalost firemní problematiky při dlouhodobé spolupráci umožňuje rozšíření poradenských služeb do oblasti řízení dalšího rozvoje podnikatelských aktivit.


Veřejná zeleň


       Zajišťuje služby v oblasti údržby veřejné zeleně a dětských hřišť.

Poskytuje:
-
informace o nových metodách v oblasti údržby veřejné zeleně, parků, hřbitovů, dětských hřišť a sportovišť

Seznamuje:
- členy spolku s technickými novinkami na úseku údržby veřejné zeleně, parků, hřbitovů, dětských hřišť a sportovišť

Organizuje:
- odborné semináře s předváděním nové techniky pro údržbu veřejné zeleně, parků, hřbitovů, dětských hřišť a sportovišť
- pořádání tématických zájezdů k celé problematice

Zahraniční vztahy


Zajišťuje:
- kontakty SVPS se zahraničními partnery

- návštěvy zahraničních delegací, včetně jejich odborného programu ve spolupráci
s ostatními sekcemi

Provádí:
- přípravu tematických zájezdů do partnerských zemí

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB

Karlov 1398/54,
Velké Meziříčí 594 01

E-mail: svps@email.cz
WWW: www.svps.cz

IČO: 65269535

  • Přihlášení do neveřejného archívu:
    Jméno:
    Heslo: